ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

ژورنال ایران آکادمیا، پائیز ۱۳۹۸

  • درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر
  • ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران / راضیه مرادی
  • از جماعت تا جامعه شدن / یوسف پوریعقوب
  • درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه / سجاد سپهری
  • غذانگاری زنان ایرانی در دیاسپورا / افسانه هژبری
  • روانشناسی چیست؟ / ژرژ کانگییم/ برگردان: امانوئل شکریان
  • مارکس و حقوق بشر/ محمود مسائلی
  • تحلیل مارکس از تولید سرمایه دارانه / ژرار دومنی‌یل و دانکن فولی / برگردان: بهداد بردبار و شهرام کیانی

توضیحات

دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدید ه ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags , , , , ,

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
سال ۳، شماره 4، پائیز ۱۳۹۸

شابک: 9780244826994