ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۹

  • طرح یک موضوع: موسیقی و هویت / سجاد سپهری

  • توانمندسازی زنان / سو شاد، جلیل روشندل

  • هویت ملی در شرایط جهانی شدن / محمود مسائلی

  • روانشناسی شوروی / مانولیس دفورموس / برگردان:‌ امانوئل شکریان

  • میشل فوکو و رخداد ایرانی / اسلاوی ژیژک / برگردان:‌ مائده مکتوم

توضیحات

دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدید ه ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags , , , , , , , ,

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
سال ۳، شماره ۵، بهار ۱۳۹۹

شابک: 9780244276355