ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۸

  • رد پای امر واقع: نقد ایدئولوژی و مسئله ایران / اشکان بهشتی
  • جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنشها و بازتاب ها / پویا آزاد
  • آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت / سینا ایروانی
  • ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه / سجاد سپهری
  • بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی / جلیل روشندل، فاطمه صادقی، شیما تدریسی
  • سیری کوتاه در بایگانی اسلام / اسلاوی ژیژک / برگردان: مائده مکتوم
  • آشفتگی جنسیتی در روانشناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند بر مفهوم‌سازی روانشناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟ / مورگن روث و میشل رایان / ترجمه شهرام کیانی

توضیحات

دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدید ه ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags , , , ,

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
سال ۳، شماره ۳، بهار ۱۳۹۸

شابک: 1367-2589