ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶

 

 1. بخش موضوعیِ نشریه
 • هرمنوتیک و خوانش نواندیشان دینی از متن مقدس در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • رفرماسیون از چشم انداز ماکس وبر / محمدرفیع محمودیان
 • جای‌سپاری، تصرف و بازتصرف – بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید / محمدرضا نیکفر
 • امکان اصلاح در دین اسلام / حسن یوسفی اشکوری
 • رابطه‌ی فاشیسم و مذهب در آلمان میان دو جنگ جهانی / الیوت آسوده
 1. بخش دوم
 • حق داشتن حق / یگانه خویی
 • چپ مسلمان در سه اپیزود: از نخشب تا نوشریعتی‌ها / مجتبی مهدوی
 1. در بزرگداشت احمد کسروی
 • احمد کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان / علیرضا مناف‌زاده
 1. گزارش: نشستِ «انجمن آزادی اندیشه»: تأملی بر اعتراض‌های اجتماعی اخیر ایران: از دیماه 96 تا دختران خیابان انقلاب
 • گزارش / امید منتظری
 1. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.