ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
  • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
  • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
  • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
  • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
  • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
  • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
  • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
  • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
  • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
  • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
  • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
 2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
  • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
 3. نقدِ کتاب
  • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
  • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
 4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
 5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.