ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • هویت: گوهری نامشهود یا تصویری خیالی / علیرضا مناف‌زاده
  • نقد سیاست هویت / محمد رضا نیکفر
  • هویت ملی و تجربه هویت پذیری جوانان در ایران / سعید پیوندی
  • دین، ملّیت و ملت؛ گذشته، حال و آینده / حسن یوسفی اشکوری
  • بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران: تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی بدن زنانه در محتواهای آنلاین رسمی / لادن رهبری، شیا لانگمن، ژیلی کونه
  • آیا غیر فارسها می‌توانند صحبت کنند؟ روایت حاکم از هویت ایرانی / کمال سلیمانی، احمد محمدزاده
  • ناکامی هویت مدرن ایرانی در آثار ابراهیم گلستان / مهرداد صمدزاده
 2. در بزرگداشت ژاله آموزگار یگانه / منصوره شجاعی
 3. بخش باز
  • جنبش فرهنگی نومعتزلیان در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 4. معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و چگونگی انتشار آن

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.