ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳

 • مقالات:
 • جایگاه، اهمیت و دامنه بحث سکولاریسم در ایران / محمدرضا نیکفر
 • نمودهایی از سکولارشدن بدنه‌های اصلیِ جامعه‌ی شهری ایران: تغییر و بازتغییر ارز ش‌ها و هنجارهای فرهنگی مسلط در ایران / کاظم ایزدی
 • بازخوانی رابطه دین با سکولاریزاسون و روندهای آن میان روشنفکران مسلمان و جوانان / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • بار خار خودکشِته و پرنیانِ خودرشته: گیتی نگری فرهنگی از راه ادبیات، آخوندزاده همچون رهنما / آرش جودکی
 • نگاهی به تحول جامعه‌ی ایرانی از پنجره‌ی سینمای هنری‌اش / فرهاد خسرو خاور، سعید سنجابی، ایرج سبحانی
 • دین و سیاست در اندیشه ادموند برک / امیریحیی آیت اللهی
 • اقتراح / حسن یوسفی اشکوری(دبیر)، عبدالعلی بازرگان، علی پایا، سروش دباغ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی، رضا بهشتی معز
 • بخش دوم:
 • فارسی شکر است. داستان کشاکش و چرخشِ زبانی در عصر تجدد / داریوش آشوری
 • در بزرگداشت هما ناطق:
 • هما ناطق و تاریخ فرهنگ و علم جدید در ایران / سعید پیوندی
 • هما ناطق، یک خاطره / آذر محلوجیان
 • کتاب: معرفی و نقد
 • دولت الهی، اسلام و مفهوم سیاسی جهان / رضا بهشتی معز

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.