دفترهای آسو – شماره ۸

فهرست 

 

  • «نالم به دل چو نای من اندر حصار نای»؛ نقد و نظری به خاطرات زندان| منصوره شجاعی| ۷
  • حکایت آن که آواز سرداد تا مرگ را گوش کر کند!| منصوره شجاعی| ۲۱
  • زندان و بازی| منصوره شجاعی| ۴۱
  • ضد زبان در خدمت رمزگشایی از زندان: فرهنگ اصطلاحات زندانیان سیاسی| منصوره شجاعی| ۵۳
  • «وارطان» و جای خالی خاطرات آن کسان| منصوره شجاعی| ۶۱
  • ایستادگی در برابر «درونی ‌شدن درماندگی»| گفتگوی منصوره شجاعی با فریبا کمال‌آبادی| ۷۱
  • راز قدرت بی‌کران آن همسفر| گفتگوی منصوره شجاعی با رضا خندان| ۸۳
  • تجربه‌ی زندان، تجربه‌ی آیندهی ایران| گفتگوی شبنم طلوعی با امیر (نام مستعار)| ۹۹
  • کتاب‌نامه‌ی خاطرات زندانیان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی| تهیه و تنظیم منصوره شجاعی| ۱۱۹