انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت

این کتاب مهم در باب پاسخی مارکسیستی به پرسش بنیادین «انسان چیست؟» نکاشته شده است. جستاری است که برداشت عامی مارکسیستی از انسان را ارائه می‌کند و روان‌شناسی انتقادی مرتبط با تحلیل مارکسیستی از تقسیم کار فکری و یدی و روبط اجتماعی سلطه و کنترل در فرآیندهای تولید و آموزش را بسط می‌دهد.
لوسین سو نقدی بر مباحث علمی و فلسفی معاصر در باب انسان ارائه می‌دهد. او با طرح این که ماتریالیسم تاریخی چه تاثیراتی بر فهم فرد انسانی دارد، نقشی بنیادین در گسترش علوم روان‌شناختی ایفا می‌کند. «انسان در نظریه مارکسیستی» به سرعت
به مثابه کتابی کلیدی و اساسی شناخته شد که در زمینه بسط علم شخصیت بر مبنای ماتریالیسم تاریخی منتشر شده است. این اثر در حوزه خود و همچنین از لحاظ اشتمال نظریات و آرا در  این حوزه بی‌همتا است.

سفارش نسخه چاپی

 

 

توضیحات

در سالهای اخیر امانوئل شکریان، پژوهشگر و مترجم، به انتخاب و ترجمه مجموعه‌ای با عنوان «مجموعه روانشناسی مارکسیستی» همت گماشته است.

سه جلد دیگر این مجموعه شامل کتابهای زیر است:

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

کتاب

Category
Tags , , , , , , ,

مشخصات کتاب

  • نام کتاب: انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
  • نویسنده: لوسین سو
  • برگردان به فارسی: امانوئل شکریان
  • صفحه آرا: پویا نودهی
  • ناشر: انتشارات ایران آکادمیا
  • شابک نسخه چاپی: 9741365824318
  • چاپ اول - ۲۰۲۱