October 7, 2019

هنگامی که ایده ایران آکادمیا متولد شد قطعا آن چیزی نبود که اکنون هست. این ایده در مسیر خود و در هر گام متکامل و متحول شد و رفته رفته علاوه بر هسته اصلی فعالیت و برنامه آموزشی اش، دیگر اجزا و اندامهای خود را یافت.

خبرنامه ایران آکادمیا

خبرنامه ایران آکادمیا شامل آخرین محصول‌های علمی و آموزشی مجموعه ایران آکادمیا است

امکان ذخیره نام نویسی شما نبود. دوباره تلاش کنید
اشتراک شما با موفقیت انجام شد. سپاس
دقت کنید که ایمیل را درست و کامل وارد کرده باشید تا خبرنامه را دریافت کنید