تازه های نشر

ژورنال ایران آکادمیا – شماره 4

ژورنال ایران آکادمیا، پائیز ۱۳۹۸

 • درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر
 • ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران / راضیه مرادی
 • از جماعت تا جامعه شدن / یوسف پوریعقوب
 • درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه / سجاد سپهری
 • غذانگاری زنان ایرانی در دیاسپورا / افسانه هژبری
 • روانشناسی چیست؟ / ژرژ کانگییم/ برگردان: امانوئل شکریان
 • مارکس و حقوق بشر/ محمود مسائلی
 • تحلیل مارکس از تولید سرمایه دارانه / ژرار دومنی‌یل و دانکن فولی / برگردان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
  • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
  • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
  • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
  • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
  • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
  • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
  • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
  • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
  • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
  • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
  • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
 2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
  • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
 3. نقدِ کتاب
  • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
  • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
 4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
 5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book

معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی

درباره کتاب:

«معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی» در طول حیات ویگوتسکی منتشر نشده است و ممکن است حتی یک اثر کامل نباشد. مدت‌ها بود که گم شده‌بود. با وجود این، ایده‌هایی که در این کار بر روی آنها تمرکز شده، در کارهای دیگر ویگوتسکی منعکس شده است و حتی در زمانی که او زنده بود نیز تاثیر گذار بوده‌است علاوه بر این، تاریخ، اهمیت کار را افزایش داده‌است، زیرا ویگوتسکی نه تنها شایسته‌ترین شاهد بحران حرف‌های زمان خود است، بلکه پیامبر بحران امروز است. 

View Book
ژورنال ایران آکادمیا
دو فصل نامه ایران آکادمیا
لیست تمام نسخه های ژورنال ایران آکادمیا

دیدگاه‌ها